30 آذرماه در سالنمای رسمی ایران روزی است که:
آیین زرتشت دین رسمی ایران شد
ابتکار جشن «زادروز» از ایرانیان است


21
دسامبر 233 میلادی و در شب چله، اردشیر پاپکان در مراسمی به اینمناسبت، آیین زرتشت را دین رسمی ایرانیان اعلام داشت و خواست که همه آتشکدههای خاموش روشن شوند، مجموعه اوستا (آموزش های زرتشت) تکمیل و در دسترسقرارگیرد. [بلاش یکم، شاه اشکانی در نیمه دوم قرن یکم میلادی دستور جمعآوری آموزشهای زرتشت را در یک مجموعه داده بود که تا زمان اردشیر این کارپایان نیافته بود]. ایننخستین بار بود کهایران دارای دین رسمی می شد. اردشیر در این مراسم همچنین تاکید کرد کهایرانیان باید زادروز خودرا جشن بگیرند تا گذشت زمان را از یاد نبرند ونیکی کنند. وی گفته بود که نیکان ما ـ جشن تولد را مرسوم داشتند تا بستگانجمع شوند و اتحاد فامیل سست نشود. روز چله هم زادروز خورشید است. [یلدا = میلاد = زادروز یک واژه آرامی ـ سریانی است]. هرودوت در کتاب یکم خود نوشتهاست که پارس ها زادروز خودرا جشن می گیرند و در این روز لباس نو می پوشند،مهمانی می دهند و شادی می کنند. مولف برهان قاطع، ماکس مولر، کریستنسن،مری بویس و تقریبا همه شرق شناسان ابداع جشن زادروز را به ایرانیان نسبتداده اند که بعدا از طریق روم به اروپا انتقال یافت.
برگرفته از تارنمای دکتر انوشیروان کیهانی زاده