به ما بپیوندید                 

دوستی پرسید که چرا زرتشتیان اورا به تالار برگزاری جشن مهرگان راه نداده اند !؟

پاسخ دادم (موبد کورش نیکنام): جشن نوروز، مهرگان، سده ، شب چله و... از آیین های ایرانباستان است که زرتشتیان بهتر از دیگر هم میهنان آن را تا کنون پاسداری کردهاند. ولی هیچکدام جشن دینی زرتشتیان نیست. ایرانیانی که به شادی وخرمی میاندیشند وبهپویایی فرهنگ نیاکان خود افتخار می کنند. از هر قوم و آیینیکه باشند، نیکوتر خواهد شد تا خودشان همت کنندو به هنگام فرا رسیدن جشنی درآینده، همانند جشن نوروز،سیزده به در و شب چله کهدرایران سرافرازمان فراگیر شده است و نیازی نیست که در هنگام برگزاری اینجشن ها به خانه ومرکز زرتشتیان بروید بلکه درخانه و کاشانه خویش با برگزارینوروز و شب چله تازگی و روشنی بیشتری به کانون خانواده پیشکش می کنید؛شایسته خواهد بود تا جشن های تیرگان، مهرگان، سده و اسپندگان را نیز فراپذیرید، در شهر و دیارتان گسترش دهید و در کنارزندگی خویش از آنها پاسداریکنید. بیگمان حس بهتری داشته و غرورتان افزون تر می گردد، زیرا شما نیزبابرپایی این سنت ها، روان و فروهر نیاکان خود را خشنود ساخته ایدکهبنیانگزار آنهابوده اند.

ایدون باد 

اطلاعات اضافی