به ما بپیوندید                 

آئین زرتشت دو باره در حال روئیدن است

جهانگیر موبد اشیدری


خوانندگان گرامی ،

دینبهی پس از هزارها سال مانند درخت تنومندی است که در زیر هزاران خروارخاشاک مدفون مانده و امروزه جوانه های نورس آن سر بر کشیده و نمودار گردیدهاند. بر پیمان دانشمندان و پژوهشگران بی غرض روشنفکر است که این درخت کهنسال تنومند و برومند را آبیاری کنند تا شاخ و برگ آنها گسترش پیدا کند ودنیایی را از میوه های پر دانش خود بهره مند سازد

باید زنگارهای سد ساله ها را از پیام زرتشت زدود .

دینزرتشت وارون دیگر دین هاست که نمایندگان و پیشوایانش خود را نماینده خدا وپیغمبر او بشمار میآورند و چنین نمایانده اند که خدا بسراغ آنان رفته وآنها را به پیامبری و نمایندگی خویش برگزیده است . در دین زرتشت اینپروردگار نیست که زرتشت را می شناسد و بسراغ او میرود بلکه این زرتشت استکه می اندیشد و در درون خود فرو میرود خرد را بکار میگیرد و پروردگار را میشناسد و خود را باو نزدیک میکند در دیگر دین ها این پروردگار است که بهگفتگو با نماینده و پیغمبر خود می پردازد دستور میدهد خشم میگیرد و مهربانمیشود و خدای آنها می خروشد در آرامش فرو میرود فریاد میکشد و به کیفرمیرساند و به بیم و هراس میاندازد ، نرمی میکند و مهرورزی نشان میدهد بدینگونه خدا با دگرگونیهای روانی و خانوادگی و محیط پیرامون ، نماینده اش درروی زمین دچار دگرگونی میشود و گفتارهای ضد و نقیض سرازیر میکند ولی دراندیشه و گفتار زرتشت در هیچ جا و بهیچ روی دوگانگی یافت نمی شود . او یکراه را برگزیده است و همچنان با خرد توانای خود آن را دنبال میکند اومیکوشد تا راه نیکبختی را بروی آدمیان بگشاید= خدا در اندیشه زرتشت هیچگاهاز ژرفای آنها به زمین نیامده و خود را آمیخته راه و روش ناپسند انسانهانکرده است و آنها را به بیراهه نکشانده و خشم و کینه نگرفته است این زرتشتاست که بیاری اندیشه پرواز میکند تا با خرد توانای خویش به جستجوینادانستنیها بپردازد . او برای پیدا کردن رازهای نهفته میرود و سر بلند وکامیاب باز میگردد .زرتشت ( اهورا مزدا ) را در آسمانها می اندیشد و از اوبرای خوشبختی جهان نیرو می جوید .
دینزرتشت پس از یورش اسکندر ......... و تازیان بیابان گرد بر سرزمین (اهورایی) ایران که کتابها را سوزاندند و به آب انداختند و مردان را سربریدند و زنان رابه بردگی بردند و کودکان را به امان خدا رها کردند ، خواستپروردگار بوده که تا بامروز رسیده و سر پا مانده است اکنون مدتی است کهجوانه های نورس آن از دور و بر آن درخت کهن سال با سرعت هر چه بیشتر رو بهرشد گزاشته و دنیای امروز را به شگفتی واداشته است . پژوهشگران خاور وباختر پژوهش در این آئین را پیگیری می نمایند و هر ساله چندین کتاب در بارهفلسفه آئین زرتشت بوسیله این دانشمندان روشنفکر و واقع بین به جهانیانعرضه میشود و زنگار هائی که بوسیله بد اندیشان یاوه گو و مغرضان کوتاه فکر وددمنش که بآن بسته اند از چهره پر فروغ فرهنگ ایران زمین مانند دریگرانبها در پهنه گیتی میدرخشند ، می زدایند.

اطلاعات اضافی