به ما بپیوندید                 

آیا پورسینا، خیام، رازی و سایر دانشمندان و هنرمندان ایرانی عرب هستند؟


آیا برای « مرکز جهان عرب » در پاریس که با پول هنگفت عربستان صعودی میچرخد، پاسخ آری است!

 

درنیمه نخست ماه فوریه 2006 « مرکز جهان عرب » در پاریس که بودجه هنگفت آناز عربستان میاید، نمایشگاهی بنام « دوران طلائی دانش عرب » با سرو صدایزیادی ترتیب داده بود.

 

ولیدر این نمایشگاه ، هنرمندان، دانشمندان و شاعران ایرانی چون پورسینا ،خیام ، رازی ، توسی و بسیاری دیگر را عرب قلمداد کرده بودند .
ازآغاز این نمایشگاه « انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی» و« انجمنفرهنگ ایران» و ایرانیان میهن دوست دیگری که در پاریس زندگی میکنند ، دربرابر این نادرستی و اکنش نشان دادند و با پخش نوشته ای بگونه « petition» در میان بازدید کنندگان نمایشگاه، نا خشنودی خود را از این نادرستی بیانداشتند .

 

افزونبر آن ، در ساعت 17:30 ، روز سه شنبه 14 فوریه 2006 در کتاب فروشی بزرگ« فنک» در پاریس ،آقای « اریک دل پون » ، برگزار کننده این نمایشگاه ،سخنرانی درباره آن بر پا کرد و به پرسشها پاسخ می داد.
چندی از ایرانیان به این سخنرانی رفتند . نکته ای که جای یاد آوری دارد، اینست که پیش از آغاز سخنرانی ، "اعتراضیه " در میان شنوندگان پخش شد . بدینگونه آنان با یک پیش آگاهی به سخنران گوش فرا دادند .

 

در آغاز سخنرانی ، پس از نمایش چند عکس ، سرپرست «انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی» اجازهسخن خواست و از سخنران خواهش کرد تا نامهای کسان یا هنر هائی را که رویپرده بنمایش می گزارد بگوید. ولی سخنران این درخواست را انجام نداد. اینبانوی ایرانی برای بار دوم وبا بافشاری خواهش خود را یاد آور شد . بناچارسخنران زمانی که از پورسینا سخن می گفت ، از او بنام دانشمند و پزشک ایرانییاد کرد که با آفرین های شنوندگان « ایرانی » همراه شد. نکته ای دیگراینکه :آقای « اریک دل پون » در میان سخنانش خلیج فارس را « خلیج عرب وفارس » نامید. در پایان سخنرانی و بهنگام پرسش و پاسخ ، باز هم سرپرست
«
انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی» اجازه سخن خواست و گفت که :خلیجفارس ، در دارزای هزار ها سال و روی همه ی نقشه های گیتیایی ( جغرافیایی)دنیا ، همیشه خلیج فارس نامیده شده . آیا شما ، در جایی پیمان نامه ای ،نشستی جهانی و همگانی و یا دادگاهی جهانی می شناسید که نام خلیج فارس را بهخلیج عرب و ایرانی برگردانیده باشند؟ آقای « اریک دل پون » پاسخ داد کهاین جنبه ی سیاسی دارد و همه آنرا بهمین نام می نامند . بانوی ایرانی پاسخداد که ما ایرانیان همگی آگاه هستیم و همه جنبه های سیاسی آنرا می شناسیم . ولی میخواهیم بدانیم آیا ما در یک نشست سیاسی هستیم یا تاریخی؟

 

پرسشدیگر ایشان چنین بود: آیا هنر و دانش کاتولیک ، هنر و دانش کلیمی ، هنر ودانش بودایی و یا هنر و دانش زرتشتی هست که شما می گویید هنر و دانش « اسلامی » و آیا اگر یک فرانسوی نوشته ای و یا نسکی ( کتابی ) به زبانانگلیسی بنویسد باید اورا یک انگلیسی دانست ؟ و یا اگر در یک کشور مسیحی بهدنیا آمده باشد آیا او را دانشمند مسیحی باید خواند؟

 


این دانشمندان ایرانی را که بنام دانشمند عرب می شناسانید ، نه عرب بوده اند و نه مسلمان ، که ایرانی بوده اند و بس.

 

درپایان یاد آور میشویم که هموندان « انجمن و دوستداران فرهنگ ایران و زبانپارسی » و « انجمن فرهنگ ایران » و هم میهنان دلسوز دیگری ، همچنان ، درجلوی در مرکز جهان عرب ، به پخش petition خود سرگرم می باشند . با اینکهمرکز جهان عرب از پلیس خواسته که جلوی این کار گرفته شود ، تاکنون کاری ازپیش نبرده چون کاری بیرون از چهار چوب ادب و قانون انجام نمیدهند و باپشتکار چشمگیری به مبارزه ی خود سرگرم می باشند
دراینجا جا دارد که از تلاتشهای فرهنگی هم میهن خود کدبان « وثوقی » سپاسگزاری کنم که ایشان همه ی هزینه های مالی این تلاش را بگردن گرفته اند.

 

از ژاله دفتریانگزارشی از پاریس

 

 

اطلاعات اضافی