به ما بپیوندید                 

بازگشت به برگه گات ها

 

گات ها با فرمت فرتور

در این بخش تارنگار سروده‌های گاهان را بند به بند برای شما بازدید كنندگان گرامی آورده‌ایم و شما می توانید با گزینش بند مورد نظر آن بند را در رویه‌ای جداگانه ببینید.

در هر بند همراه با نویسه اوستایی (دین دبیره)، آوانویسی با نگاره‌های زبان شناسی، آوانویسی به پارسی آن و همچنین برگردان به پارسی و انگلیسی بند را نیز آورده‌ایم.

در آوانویسی از نگاره‌های زبان شناسی استفاده کرده ایم و همچنین برای آوانویسی هر بند به پارسی برای نشان داده حروف كشیده و كوتاه و همچنین برخی حروف ویژه، نشانه‌هایی را به الفبای پارسی افزوده‌ایم كه پیوند زیر شما را در تلفظ درست این نشانه‌ها یاری می دهد:

یاد آوری:
هر كدام از بند‌های گاهان به گونه یك فایل با فرمت فرتور (JPG) است.

دریافت راهنما    


گات ها

  اهنودگات :

 هات 28 : ( سرود یکم ، نیایش)

   سرآغاز  - بند 1  - بند 2  -  بند 3 - بند 4  -  بند 5  - بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

 

یسنا هات 29 : ( سرود دوم ، برگزیدگی زرتشت)

 

 بند 1 - بند 2  - بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  - بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

 

هات 30 : ( سرود سوم ، نیکی و بدی)

 بند 1 - بند 2  - بند 3 - بند 4  -  بند 5  - بند 6  - بند 7  -  بند 8  - بند 9  -  بند 10  -  بند 11

 

هات 31 : ( سرود چهارم ، راهنمایی)

 بند 1  -  بند 2  - بند 3  - بند 4بند 5  -  بند 6  -  بند 7  - بند 8  - بند 9  -  بند 10بند 11  -  بند 12  - بند 13  - بند 14  -  بند 15 - بند 16  - بند 17بند 18  -  بند 19 - بند 20  - بند 21  -  بند 22

 

هات 32 : ( سرود پنجم ، گمراهی)

بند 1   -  بند 2 - بند 3 - بند 4 - بند 5 - بند 6 - بند 7 - بند 8 - بند 9 - بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16

 

 

هات 33 : ( سرود ششم ، دلدادگی به کار)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14

 

هات 34 : ( سرود هفتم ، نوسازی)

بند 1بند 2بند 3بند 4بند 5 -  بند 6 -  بند 7 -  بند 8  -  بند 9 -  بند 10 -  بند 11  -  بند 12 -  بند 13 -  بند 14بند 15

 

اشتودگات :

 

هات 43 : ( سرود هشتم، خودشناسی و خداشناسی)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16

 

هات 44 : ( سرود نهم ، پرسشها و پاسخها)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19  -  بند 20

 

هات 45 :  ( سرود دهم ، چاره سازی)

 بند 1  -  بند 2  -  بند3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

 

هات 46 : ( سرود یازدهم ، دشواری های کار)

 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19

 

 سپنتمدگات :

 

هات 47 : ( سرود دوازدهم ، خرد افزاینده)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6

 

هات 48 :  ( سرود سیزدهم ، پیروزی بر دروغ)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12

 

هات 49: ( سرود چهاردهم ، گرفتاری و رستگاری)

 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12

 

هات 50 :  ( سرود پانزدهم ، راز و نیاز با خدا)

بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11

 

وهوخشترگات :

 

هات 51 :  ( سرود شانزدهم ، شهریاری نیک برگزینی)

 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9  -  بند 10  -  بند 11  -  بند 12  -  بند 13  -  بند 14  -  بند 15  -  بند 16  -  بند 17  -  بند 18  -  بند 19  -  بند 20  -  بند 21 - بند 22

 

  وهیشتوایش گات :

 

هات 53 :  ( سرود هفدهم ، بهترین آرزو)

 بند 1  -  بند 2  -  بند 3  -  بند 4  -  بند 5  -  بند 6  -  بند 7  -  بند 8  -  بند 9

 

 (نوشتارها به این رنگ تنها سویه پیشنهادی دارند)


گات ها ، كتاب دینی زرتشتیان ، گات ها به گونه نوشتاری ، گات ها با فرمت فلش

اطلاعات اضافی