سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

آوانوشت


برگردان به پارسی


اَرس


توشت


او دیت هِیچ


من


غم


او دیت هِیچ


دیتیکر بار اِواچِ ای


هچ کوفیها ای خُوَروَران


نیکاس اُ شَتر ای کَرمانشا


من نِی گُوَم اِران شَتر دیل


هست


مرزیهائیش گَوِت کو  اِران


شَتر دیل هست


دیتیکر بار


من


او اِواچِ ای کِ  همه آیِت


هچ کوفیها ای خُوَروَران


من


توشت او دیت هِیچ


...


اشک


سکوت


و دیگر هیچ


من


غم


و دیگر هیچ


دیگر بار آوازی


از کوههای کرمانشاه


نگاه ب سوی شهر کرمانشاه


من نمی گویم ایران شهر دل


هست


مرزهایش میگوید ک ایران


شهر دل است


دودیگر بار


من


و آوازی که می آید


از کوههای خوروران


من


سکوت و دیگر هیچ.

 

 
 

چکامه سرا : رضا آقازاده

 

 

--- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی