مقایسه متن دبستان المذاهب با متن پهلوی گزیده های زاد اسپرم.


در یافت این پژوهش با فرمت پی دی اف


پژوهشی ارزشمند از کدبان رضا آقازاده که میتواند در روشن ساختن مسأله زایش اشوزرتشت کمک کند.