به ما بپیوندید                 

  نیایش اوستا همازور دهمان


خواست و آرمان زرتشتیان برای همازوی و یک دل و یک رنگی با همه اشونان و نیکی جویان سراسر جهان

با هم همازور و  یک دل و یک رنگ باشید... با همه اشونان و پاکان همازور باشید ....با همه نیکوکاران همازور باشید .. هماروز و همیشه فرخ باشید .. همازور و همیشه شاد و خرم و فیروز گر باشید .. همازور و کِرفه گر باشید...

 

فزون و توانا باد دادار اورمزد رایومند و خروهمند با همه ی اَمِشا سپندان  و فروهر های پاک درگذشتگان که دادر اورمزد آمرزنده و بخشنده است

فزون و توانا باد منش نیک جاودانِ خداوندی (وهومن امشه سپنته) که مظهر صلح و آشتی  و نیکو منشیِ آفریدگان نیک است

فزون و توانا باد بهترین اشویی،راستی و درستی  جاودانِ خداوندی (اردی بهشت امشه سپنته) ، روح اشوئی ، که اشوئی  زداینده دروغ و درد و رنج است

فزون و توانا باد توانایی و قدرت و رحمت بیکران  جاودانِ خداوندی (خشتره وئیریه امشه سپنته)  که آزاد مردان و زنان در گیتی به رزق و روزی اشو و پاک، و زندگانی بپردازند

فزون و توانا باد مهر و مهرورزی و فروتنی و عشق  جاودانِ خداوندی (سپندارمذ امشه سپنته) که دانایی ، جوانمردی،نیکخواهی و مهربانی فزون گسترش یابد

که همه آفریدگان در زمین حاصلخیز و نعمت های فراوان، نیک زندگی کنند

 

فزون و توانا باد تندرستی و رسایی جاودان  تن و روان آفریدگان (خورداد امشه سپنته) که روزها ، ماه ها و سال ها  به سالاری هائورتات مردم نیکوکار به خوشی  زندگی کنند

فزون و توانا باد آبادانی و خرمی و نعمات فراوان خداوندی  (آمرتات امشه سپنته ) که گیاهان گوناگون برویند و پرورش یابند در گیتی، که  برای مردمان سودمند باشند

فزون و توانا باد پروردگار بی همتا و یکتا ..دادار اورمزد رایومند خروهمند  با همه ی فروهر های پاک 

فزون و توانا باد نیکویی و اشوئی در دنیا و مینو

فزون و توانا باد یزشن و مَیزد و آفرینگان و نیکوکاران و کار نیک  و دهش اشو داد، که در سراسر جهان (هفت کشور زمین) انجام شده و انجام می شود که با آن ها خداوند را به یکتایی می شناسیم

 

بر فر و شکوه و دادار اورمزد رایومند خروهمند بیفزاید 
بهترین ستایش و نیایش  و آفرین ما به خداوند یکتا برساد

به تن ما به تن شما و به تن همه مردمان و فیروزگران همیشه رحمت و بخشایش کند

همیشه شادی و سُرور بیفزاید

بالاترین جای اشونان بهره شما باد .. شما که اشوئی  را پاس می دارید

در این خانه نیکان و بهدینان، فزونِ خرمی و رامش و شادی و زندگی تن آسایی و فکر راحت و روان شاد رواج داشته باشد

 

از آسمان فراوان ببارد و از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکارِ راد منش از آن بهره گیرند

خداوند عطا فرماید در دنیا به تن شما سلامتی، به جان شما دیر زیوی،به شما و خانه ی شما فراوانی و آبادانی ، تا دیر زمان چنین باد برای شما  و رستگار باد روانتان

 هر دِرم و مقداری که امروز در این کار نیک و عمل خیر خرج شده و یا می شود پروردگار توانا از گنجی که سود همیشگی آن ، فراوانی و گشایش و آبادانی و نیکی و خوبی است به بانی خیر خواهد بخشید

هرکس که در یک روز مردمان نیکوکار و پاکدل را خوراک (طعام) دهد خداوند او را سبکبال و خرم و آسوده خاطر گرداند

آنکسی که دستور یزشن و تهیه نذورات را داد که به بینوایان بدهند خداوند همواره نعمت های خوب به او عطا فرماید..

شکست  زد و زده باد دروغ و دروجان...

از زمره نیکوکاران باشیم ، دیر زیویم، درست زیویم، تا زیویم کامروا باشیم، دنیا به کامِ تن و مینو به کامِ روان ، از نیکان باشیم و همازور باشیم ... با همه پاکان سراسر جهان همازور و یک دل و یک رنگ باشیم

اشم وهو وهیشتم استی

اوشتا استی

اوشتا اهمایی هیت اشائی وهیشتایی اشم

اطلاعات اضافی