در اندرزنامه بزرگان زرتشتی در باره زن آمده است:

«زنان را گرامی بدارید و به زنان ستم مکنید. زندگی را بر زن و فرزند آسان کنید. اگر زنی را بگریانی ، سرانجام روزگار گریانت کند. پیمانت را با زن نشکن تا پیمانت شکسته نشود. آبروی زن را مریز ، تا روزگار آبرویت را نریزد. به خواسته زن دست میاز تا خواسته ات به باد نرود. آشیانه زن را بر هم نزن تا آشیانه ات ویران نگردد. زن را میازار تا روزگار آزارت ندهد. ای مرد با زن به نرمی و خوبی رفتار کن، ولی فرمانبردار و برده زن مشو تا سبک نشوی. ای زن با مرد در همه کارها انبازی کن، اما کنیز مرد و بازیچه هوس های او مشو. ای زن خودت را بشناس و بر خود ارج بنه و هرگز برده پول و گوهر و شکوه و خودنمایی نشو. زن سرچشمه خوشی و شادی و سازندگی زندگی است. مردی که به زن خود مهر می ورزد ، به خدا و به زیبایی مهر ورزیده است. پرشکوه ترین و ارجمندترین کارها پیوند زناشویی است. زناشویی که با چشم داشت به خواسته و پول و پایگاه باشد ، پایان خوشی ندارد. پایه زناشویی باید تنها بر مهر و زندگانی همسری و تربیت فرزندان استوار باشد. فزون تر از تن زن، دل و جان و روان او را دریابید و بر آن ارج نهید. با روسپیگری بستیزید. زن آبستن را گرامی دارید و میازارید. »

جهان بینی زرتشتی – نوشته موبد رستم شهزادی – انتشارات فروهر 88 (چاپ دوم) - تهران