به ما بپیوندید                 

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

به یاد دارم

کودکی

برف و بهار

جامه نو، کفش و دیدارها

اکنون رفته است این یاد ها

 

باد بِه، مهر و نوایِ مرغکان

 نوروز خجسته/ 2 اسپند 91 خورشیدی/ رضا--- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی

اطلاعات اضافی