به ما بپیوندید                 

پخش رادیو زرتشتیان از تارنمای شما

 

 

http://fezaeu.net

کد برای پخش با نمایش لوگوی رادیو زرتشتیان -->ن   

---------------------------------------------------------------------

 <div class="teaserContentWrap"> 

<a href="#" target="_self" onclick="javascript:window.open('http://www.dinebehi.com/dl/player/radio/FEZA-Radio.htm','','scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=no,width=620,height=580,left=0,top=0')";" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow"> 

<span lang="fa"> 

<p align="center"> 

<img border="0" src="http://www.dinebehi.com/dl/player/radio/FEZAEU.jpg" width="85" height="94"></p></span> 

<h2 align="left"></h2> 

</a> 

</div> 

---------------------------------------------------------------------


کد برای پخش با نمایش نوشته -->   پخش رادیو زرتشتیان

---------------------------------------------------------------------

 <div class="teaserContentWrap"> 

<a href="#" target="_self" onclick="javascript:window.open('http://www.dinebehi.com/dl/player/radio/FEZA-Radio.htm','','scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=no,width=620,height=580,left=0,top=0')";" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow"> 

<span lang="fa"> 

<p align="center"> 

پخش راديو زرتشتيان</p></span> 

<h2 align="left"></h2> 

</a> 

</div> 

---------------------------------------------------------------------


اطلاعات اضافی