به ما بپیوندید                 

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

باد و برگ

فصلِ پاییز بود

و رقص بادها

با ابرها،شاخه ها

با گل ها

ولی شاخه ها افسانه شدند

پُر رازها

رازها افسانه میگردند

اگر نگشاییشان

میشنیدم باد را اندربرگان

آن نَهفتِ بسیار ژرف را.

پاییز خجسته.
 

رضا --- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی


اطلاعات اضافی