به ما بپیوندید                 

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی


      برگردان به پارسی


بهار من

بهار آمده است اندر ایران شهر

هستی اندر کار خود

میزایاند، میمیراند

لرزه بر اندام مرد می افکند

ترسی بی هنگام

سُرایشی تنگ

بانگِ افتاده

من دیدم

من ماندم

من سرد

اشک اندر بی هنگامی های زمان

روان

 

15-1-1389/ رضا--- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

 

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی

اطلاعات اضافی