به ما بپیوندید                 

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

برگردان به پارسی

 

به یاد دارم

روز و شبانی که بر ما گذشت

بهار را، زمستان

اکنون اندر این رفتن شدن مادر را میبینم

جدایِ از آشوب زمان

اندر کار هست همچنین

نه اندوهِ امروز

نه اندوهِ فردا

نه سرما بر تن –َش نشیند، نه گرما

باد برف، نه نه

مرزِ میانِ دو چیز هست

به آرامش اندر همه آشوب ها

رام، آرام

به یاد دارم کودکی

راهِ دبیرستان

رفتن، شدن، آمدن

مادر اندر این شدن ها بر چه اندیشه بود

که لبانش به سخن گفتن باز نمیشد؟

زمستان میرود

بهار و باد خنک بهاری

سبزه هایی که در کنار رود ها رسته اند

اندوه سالها را میبرند

اگر نبود بهار

اگر نبود بهار


اسفند 89خورشیدی

این سرودهتقدیم میگردد به روان شاد مادرم. با عشق(ایشتَکَ) ، رضا--- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی

اطلاعات اضافی