دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

سروده های گات ها - با فرمت فلش ( swf )

 
   

      اهنودگات :

          یسنا هات 28
               سرآغاز
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11

          یسنا هات 29
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11

          یسنا هات 30
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11

          یسنا هات 31
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16
               بند 17
               بند 18
               بند 19
               بند 20
               بند 21
               بند 22

 

 

    یسنا هات 32
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16


          یسنا هات 33
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14

          یسنا هات 34
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15

 

      اشتودگات :

          یسنا هات 43
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16

          یسنا هات 44
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16
               بند 17
               بند 18
               بند 19
               بند 20

          یسنا هات 45
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11

          یسنا هات 46
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16
               بند 17
               بند 18
               بند 19
 

 

    سپنتمدگات :

          یسنا هات 47
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6

          یسنا هات 48
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12

          یسنا هات 49
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12

          یسنا هات 50
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11

 

   وهوخشترگات :

          یسنا هات 51
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9
               بند 10
               بند 11
               بند 12
               بند 13
               بند 14
               بند 15
               بند 16
               بند 17
               بند 18
               بند 19
               بند 20
               بند 21                بند 22

 

     وهیشتوایش گات :

          یسنا هات 53
               بند 1
               بند 2
               بند 3
               بند 4
               بند 5
               بند 6
               بند 7
               بند 8
               بند 9

 

 
     

 

   

   
     راه اندازی شده توسط dinebehi.com                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی