دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

گاتها ، سرودهای آسمانی اشو زرتشت ، به گونه آوایی
موبد فیروز آذرگشسب

                                               می توانید آنلاین گوش کنید
         

و یا می توانید فایل های آوایی را دریافت کنید : بخش نخست ، بخش دوم ، بخش سوم

 
     
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی