دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

نیایش های اوستایی ، موبد کامران جمشیدی

 
 


پیشگفتار ، چرا نیایش کنیم؟ :

اشم وهو :یتااهو :هاون _ گاه بامدادی :رپیتوین _ گاه نیمروزی :ازیرن - گاه پسین :ائیوی سروترم - گاه شبانه :اشهین - پگاه :کم نامزدا :اهمائی رئشچه :اوستای کشتی :آ ائیریه ما ایشیو :نیایش تندرستی :نیایش آتش (کوتاه) :نیایش چهار سوی گیتی :نیایش زندگی :نیایش نمونه یک :نیایش نمونه دو :یانیم منو :

 

 
           
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی