دین بهی           Dine Behi

 
    راه در جهان یکی است و آن راستی است    
 

         بازگشت - برگ نخست

خرده اوستا با آوای موبد فیروزگر

 
 


پیشگفتار (Introduction) :

سروش واژ (Srosh Bāj) :اوستای کشتی بستن (Kusti prayer) :گاه هاون (Hāvan Gāh) :گاه رپیثون (Rapithwan Gāh) :گاه ازیرن (Oziran Gāh) :گاه ائیوی سروثرم (Aiwisruthrem Gāh) :گاه اشهین (Oshahen Gāh) :مهر نیایش (Mehr Neyāyesh) :خورشید نیایش (Khorshed Neyāyesh) :ماه نیایش (Māh Bokhtār Neyāyesh) :آتش نیایش (ātash Neyāyesh) :آبزور (Ardvi Sura Neyāyesh) :اورمزد یشت (Hormazd Yasht) :اردیبهشت یشت (Ardibehesht Yasht) :سروش یشت شب (Srosh Yasht e Shab) :هفتن یشت (Haftan Yasht) :ورهرام یشت (Verahrām Yasht) :پیش گفتار یزشن خوانی (Introduction to Yazashn) :آفرینگان دهمان (āfringān e Dahmān) :کرده سروش (Karda of Srosh) :همازور دهمان (Hamazour e Dahmān) :

 

 

 
           
     

 

 

   
     راه اندازی شده توسط Dine Behi                                                                                                                                                                              
   (c) دین بهی