به ما بپیوندید                 

در میهن خود بیگانه ایم ! چرا ؟

 

 

ششم فروردین ماه ، زادروز و پنجم دی ماه درگذشت اشوزرتشت پیامبر ایرانی در سالنمای ایرانی نیست ! چرا ؟

چرا مناسبت های دیگر ادیان در سالنمای ایران گنجانده شده ولی مناسبت ها و جشن های دین زرتشتی ، تنها دین ایرانی در سالنمای ایرانی جایگاهی ندارد ؟ !

 


 نیازی به بیان رنج ها و سختی هایی که بر زرتشتیان در گذر زمان رفته است نیست. آن را کسی نمی تواند پنهان کند و در این نوشتار نیز نمی گنجد .

تنها می توان گفت که زرتشتیان در میهن خود بیگانه اند(1). اشوزرتشت یگانه آموزگار راستی و نیکی که اولین دین یکتا پرستی را برای جهانیان از ایران به ارمغان آورد اینگونه در کنار پیروان خود در کشور خود ، ایران همیشه جاوید بیگانه است!

این تنها گوشه ای از ستیز با زرتشتیان است که مناسبت های این دین ایرانی ، زرتشتی ، هیچ جایگاهی در سالنما و گاهشمار رسمی ایران ندارد.

درحالیکه سالنمای ایرانی را مناسبت های دیگر ادیان پر و یا بهتر بگوییم اشغال کرده اند!

یا شاید بشود بهتر گفت که دین زرتشتی ، این دین ایرانی را از همه بخش های کشوری ، آموزشی ، فلسفی و همگانی کشور همیشه جاویدمان ایران برچیده اند که مبادا اندیشه ای بیدار شود ، که مبادا مردم خفته در آیین های بیگانه با چشم دل بیدار شوند.

تهاجم فرهنگی به هر فرهنگ بیگانه ای گفته می شود که از فرهنگ ما نباشد چه برسد به اینکه این تهاجم از بی فرهنگ ترین مردم دنیا بر با فرهنگ ترین مردم دنیا تحمیل شود و نه پذیرفته شود!


(1) بیگانه (غریب )

 

اطلاعات اضافی